Privacyverklaring

Privacyverklaring
Stichting Suriname Jaarkalender (‘Surinamekalender’)

Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, hebben wij persoonlijke gegevens van u (donateurs, sponsoren, relaties, medewerkers projecten) nodig. In deze verklaring vertellen wij u wat wij met deze gegevens doen. Wanneer wij in deze privacyverklaring spreken over ‘wij’ of ‘ons’, dan bedoelen wij daarmee Stichting Suriname Jaarkalender (‘Surinamekalender’).

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van u. Daarom zijn wij verantwoordelijk voor de juiste verwerking van uw persoonsgegevens. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en zorgen ervoor dat deze veilig worden bewaard. Dit om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. ‘Surinamekalender’ houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat:

 • Wij persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn hieronder beschreven.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor
 • de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Wij u vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens
 • Wij passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen (‘goed huisvaderschap’).
 • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten, wij u hier op willen wijzen en wij deze rechten respecteren

Persoonsgegevens die wij verwerken
‘Surinamekalender’ gebruikt uw persoonsgegevens omdat u donateur, sponsor of verkooppunt bent van onze stichting of een zakelijke relatie van ons. U heeft deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Betaalgegevens (bankrekeningnummer en naam)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en tijdens telefonisch contact.
 • Foto-, video- en geluidsmateriaal dat is gemaakt tijdens activiteiten van de ‘Surinamekalender’, zoals de jaarlijkse presentatie van de nieuwe kalender.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
‘Surinamekalender’ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het voeren van de (donateurs)administratie
 • Verzenden van de Suriname Kalender en mailings
 • Het plaatsen van nieuwsberichten op onze website en facebookpagina (alleen beeldmateriaal)
 • Het onderhouden van zakelijke contacten en de uitvoering van gezamenlijke werkzaamheden

NB Met fotografen en auteurs die bijdragen leveren voor een kalender worden aparte afspraken gemaakt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
‘Surinamekalender’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Alleen bestuursleden van de ‘Surinamekalender’ hebben toegang tot de opgeslagen gegevens.  ‘Surinamekalender’ deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van activiteiten (bijvoorbeeld de verzending van de kalenders en contacten over projecten) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft natuurlijk het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ‘Surinamekalender’. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons secretariaat: Aletta Jacobs-erf 544, 3315 ER Dordrecht, 06 2708 2737, surinamekalender@gmail.com. Natuurlijk verifiëren wij in dergelijke gevallen of u het echt bent die om de gegevens verzoekt.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u  een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd